آغاز امامت گل سر سبد هستی

༻﷽༺


 آقا_مبارڪ اسٺ رَداے امامتٺ

اے غایب از نظر بہ فداے امامٺ


مےخواستند حق تورا هم قضاڪنند

ڪذاّبها ڪجـا و عباے_اماٺ


ما زنده_ایم از برڪاٺ ولایتٺ

ما عهد بستہ ایم بہ پاے امامتٺ


از روز اولے ڪه رسیدیم درجهان

گشتیم آشنا بہ صداے امامتٺ


این روزها هواے تو را ڪرده ام بیا

ماییم یاڪریمِ هواے امامتٺ


آقا بیا تقاصِ شهیدان بہ‌پاے توسٺ

آقا فداے ڪرببـلاے امامتٺ


تا روزِ بازگشٺِ تو سیدعلے شده

پرچم بہ دوش، زیرِ لواے امامتٺ


#آغازامامٺ_و_ولایٺٺ_آقاموضوعات مرتبط: مهدویت
[ سه شنبه ششم آبان 1399 ] [ 17:52 ] [ منجی ]